ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶ

ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ