ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ“ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ Agricultural inputs and quality control (ಬೀಜ ವಿತರಣೆ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು) Click Here To Download
2 2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ರ ಅವಧಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ”(ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ Click Here To Download