ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆ ವಿಧ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ - ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಹಾಯಧನ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಮಿಶನ್ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ - ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ, ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್, ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ - ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ - ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಮುದಾಯ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳು, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು ಒದಗಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಎನ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎ ಇತರೆ ಘಟಕಗಳು ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ - ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್, ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು" ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲ ವೃತ್ತಿ ರೈತ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆರಿಗೆ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ (ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಮತ್ತು ತಾಳೆಎಣ್ಣೆ ಅಭಿಯಾನ- ಉಪಕರಣಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾನುವಾರು ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆಯ ವ್ಯವಸಾಯ - ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://raitamitra.karnataka.gov.in/
Horticulture ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://horticulture.karnataka.gov.in/
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ರೈತ https://horticulture.karnataka.gov.in/
Horticulture ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://horticulture.karnataka.gov.in/
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://horticulture.karnataka.gov.in/
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://horticulture.karnataka.gov.in/
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ರೇಷ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಪಾಲನೆ ಶೆಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಜಾನುವಾರಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಹಸು ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಹಸುಗಳು/ ಎಮ್ಮೆಗಳು) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 6+1 ಕುರಿ/ ಮೇಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂದಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಜಾನುವಾರು ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕುರಿ / ಮೇಕೆ (6+1) ನೀಡುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವಿಗೆ ಕುರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್ ವೃತ್ತಿ ರೈತ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ಭೋಜನ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಕುರಿ ಘಟಕ (3 ಕುರಿ/ಮೇಕೆ) ನೀಡುವುದು ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿ   http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ "ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಹಸು ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು" ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿ   http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವೃತ್ತಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಹಸು ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಗಿರಿರಾಜ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೀನು ಮರಿಗಳ ಖರೀದಿ / ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಹಾಯಧನ ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪವತಿ ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೀರುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಿಟ್ ಗಳ ವಿತರಣೆ ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೀನುಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳ ಮತ್ತು ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನವೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಒಳನಾಡಿನ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಸಂಚಾರಿ / ರೀಟೇಲ್ ಮೀನು ತಿಂಡಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಸಮುದಾಯ ಮೀನುಗಾರರು  
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರ  
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.transport.karnataka.gov.in/
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.transport.karnataka.gov.in/
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.transport.karnataka.gov.in/
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.transport.karnataka.gov.in/
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://www.transport.karnataka.gov.in/
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://www.transport.karnataka.gov.in/
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://www.transport.karnataka.gov.in/
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ರೀಫಿಲಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ https://aranya.gov.in/
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ , ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://aranya.gov.in/
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://aranya.gov.in/
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿದಿರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://aranya.gov.in/
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಫ್) ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://aranya.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆರಿಗೆ http://sahakara.kar.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಿಳೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು http://sahakara.kar.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಬಾಕಿದಾರರ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://sahakara.kar.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://sahakara.kar.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಬಡತನ ರೇಖೇಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರುಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://sahakara.kar.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ / ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://sahakara.kar.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಗಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://sahakara.kar.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ವಿ.ಘ.ಯೋ-ಆಸ್ತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಪಿ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://sahakara.kar.gov.in/
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://backwardclasses.kar.nic.in/
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹೊಸ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://backwardclasses.kar.nic.in/
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಮೋದಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://backwardclasses.kar.nic.in/
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://backwardclasses.kar.nic.in/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಚೇತನ ವೃತ್ತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿಕಲಚೇತನರು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳು ವಿಕಲಚೇತನರು ವಿಕಲಚೇತನರು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಎನ್.ಪಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಕಲಚೇತನರು/td> ವಿಕಲಚೇತನರು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿಗೊಳಗಾದವರ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಕಲಚೇತನರು ವಿಕಲಚೇತನರು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿಗೊಳಗಾದವರ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಕಲಚೇತನರು ವಿಕಲಚೇತನರು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಿ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಪೌಷ್ಠಿಕ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಬಾಲಸಂಜೀವಿನಿ) ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಮುದಾಯ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗಾಗಿ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ - ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಸಮುದಾಯ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನೀತಿ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯನಾಗರೀಕರಿಗೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಿಕಲಚೇತನರು ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಮಾಜ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೃತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ವೃತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಸಮುದಾಯ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಮಾಕಟ್ಟು ನೆರವು ವೃತ್ತಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಮಾಕಟ್ಟು ನೆರವು ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು http://dwcd.kar.nic.in:8080/
ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ವೃತ್ತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು http://karnatakainformation.gov.in/
ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವೃತ್ತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ http://karnatakainformation.gov.in/
ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ/ಇಂಟರ್ನಶಿಪ್ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://karnatakainformation.gov.in/
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://www.karnatakatourism.org/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರೀಡಾಪಟು http://202.138.101.168/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಯಾನ ವೃತ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು http://202.138.101.168/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು http://202.138.101.168/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿಗಳು : ಪರ್ವತಾರೋಹಣ, ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ತರಬೇತಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು http://202.138.101.168/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://202.138.101.168/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಜಿಮ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು http://202.138.101.168/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://202.138.101.168/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್ಚರಿ & ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ & ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://202.138.101.168/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್ಚರಿ & ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ & ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿ http://202.138.101.168/
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://ahara.kar.nic.in/lpg/
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://ahara.kar.nic.in/lpg/
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೂತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ (ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ) ವೇತನ ಹಿರಿಯನಾಗರೀಕರಿಗೆ https://landrecords.karnataka.gov.in/
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವೃಧ್ದಾಪ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ) ವೇತನ ಹಿರಿಯನಾಗರೀಕರಿಗೆ https://landrecords.karnataka.gov.in/
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://landrecords.karnataka.gov.in/
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ-ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಮುದಾಯ ಕುಟುಂಬ https://landrecords.karnataka.gov.in/
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರಾಧಾರಾ ವಿಧವಾ ವೇತನ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಎಪಿ) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಧವೆ https://landrecords.karnataka.gov.in/
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತೀಯ ಜೀವವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ಜನಶ್ರೀ) ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://landrecords.karnataka.gov.in/
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆರಾಧನಾ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ https://landrecords.karnataka.gov.in/
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ - ನಗರ ವೃತ್ತಿ ಫಲಾನುಭವಿ http://housing.kar.nic.in/
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ಫಲಾನುಭವಿ http://housing.kar.nic.in/
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಳಚೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವೃತ್ತಿ ಸಮುದಾಯ http://housing.kar.nic.in/
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮ) ವೃತ್ತಿ ಕುಟುಂಬ http://housing.kar.nic.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಜಯಪುರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಜಯನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಸ್ಥೆ http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟಡ http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆರ್.ಟಿ.ಇ ಅಡಿಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಆರ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎ) ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಬೆಂಬಲ (ಎಂ.ಡಿ.ಎಂ) ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ (ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವೃತ್ತಿ ನೇಕಾರರು http://www.karnatakadht.org/
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ನೇಕಾರರ ಯೋಜನೆ ಸಮಾಜ ನೇಕಾರರು http://www.karnatakadht.org/
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ನೇಕಾರರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - ಕ.ಕೈ.ಅ.ನಿ ವೃತ್ತಿ ನೇಕಾರರು http://www.karnatakadht.org/
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ನೀತಿ ಜಾರಿ ವೃತ್ತಿ ನೇಕಾರರು http://www.karnatakadht.org/
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ - ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯಧನ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ವೃತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ - ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ - ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಖಾದಿ ಚರಕ ವಿತರಣೆ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಲಕರಣೆ ಸರಬರಾಜು ವೃತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಮಗ್ಗ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ನೇಕಾರರು http://kssidc.co.in/index.php
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://kssidc.co.in/index.php
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಮುದಾಯ ಕುಡಿಯುವನೀರು http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸಮುದಾಯ ಕುಡಿಯುವನೀರು http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮುದಾಯ ಸೌಚಾಲಯ http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ) ಸಮುದಾಯ ಸೌಚಾಲಯ http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವಸತಿ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ-ಇ.ಎ.ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಯು.ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸಮುದಾಯ ಕುಡಿಯುವನೀರು http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ - ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟ್ಟ-2ನೇ ಹಂತ-ಇ.ಎ.ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಕುಡಿಯುವನೀರು http://www.uddkar.gov.in/
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ವಸತಿ ಫಲಾನುಭವಿ http://www.uddkar.gov.in/
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿ / ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  
ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ (ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ) ಸಮುದಾಯ ನೀರಾವರಿ http://waterresources.kar.nic.in/index.asp
ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷ್ಣ - ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಮುದಾಯ ನೀರಾವರಿ http://waterresources.kar.nic.in/index.asp
ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವೇಗವರ್ಧಕ ನೀರಾವರಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ) ಸಮುದಾಯ ನೀರಾವರಿ http://waterresources.kar.nic.in/index.asp
ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಮುದಾಯ ನೀರಾವರಿ http://waterresources.kar.nic.in/index.asp
ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಮುದಾಯ ನೀರಾವರಿ http://waterresources.kar.nic.in/index.asp
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ / ತೆರೆದ ಬಾವಿ / ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅತೀವಿಶಿಷ್ಠ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು. ವಿಕಲಚೇತನರು ವಿಕಲಚೇತನರು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರ.ಮಂ.ಸ್ವಾ.ಸು.ಯೋ - ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿಕಲಚೇತನರು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಸ್ ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎದೆ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬಳ್ಳಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸನ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಡ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಬೀದರ್ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾವಿ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ರಾಯಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಟ್ಟಡ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸನ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಡ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಬೀದರ್ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾವಿ ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ರಾಯಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಮತ್ತುಲೇಡಿ ಕರ್ಜನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೂತನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಸಿ.ಐ ನಿಯಮವಳಿಯನ್ವಯ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯ /ಶಿಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು /ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆಶಾದೀಪ ವೃತ್ತಿ ನೌಕರರು-ಖಾಸಗಿ ವಲಯ http://164.100.133.176/ekarmika/static/Home.aspx
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಐ.ಟಿ.ಐ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ.ಜಾತಿ /ಪ.ಪಂಗಡದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ (with mat Lab), ಟೂಲ್ ಕಿಟ್, ಬ್ಯಾಗ್, ನೋಟ್ ಬುಕ್, Protective Gear ವಿತರಣೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://164.100.133.176/ekarmika/static/Home.aspx
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಐ.ಟಿ.ಐ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ.ಜಾತಿ /ಪ.ಪಂಗಡದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ (with mat Lab), ಟೂಲ್ ಕಿಟ್, ಬ್ಯಾಗ್, ನೋಟ್ ಬುಕ್, Protective Gear ವಿತರಣೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://www.kaushalkar.com/
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ವೃತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು https://www.kaushalkar.com/
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ https://www.kaushalkar.com/
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ ತರಬೇತಿ ಯುವಕರು/ಯುವತಿಯರು https://www.kaushalkar.com/
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ https://www.kaushalkar.com/
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ ವೃತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು/ಯುವತಿಯರು https://www.kaushalkar.com/
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ /ವರ್ಗಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು/ಯುವತಿಯರು https://www.kaushalkar.com/
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ  
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ http://Kannadasiri.in/
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು http://Kannadasiri.in/
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು http://Kannadasiri.in/
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು http://Kannadasiri.in/
ಯೋಜನಾ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಯಲುಸೀಮೆ, ಮಲೆನಾಡು) ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ https://www.planning.karnataka.gov.in/
ಯೋಜನಾ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ "ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಯಲುಸೀಮೆ, ಮಲೆನಾಡು)" ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ https://www.planning.karnataka.gov.in/
ಯೋಜನಾ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್.ಸಿ / ಎಸ್.ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ https://www.planning.karnataka.gov.in/
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ವೃತ್ತಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರು  
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಋತು ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಹಿಳೆ ರೋಗಿ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಡಯಾಲಿಸೀಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ (ರಾ.ಆ.ಅ) ಸಮುದಾಯ ರೋಗಿ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಲಚೇತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇ.ಎಂ.ಆರ್.ಐ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ) ಸಮುದಾಯ ರೋಗಿ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ / ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸಮುದಾಯ ರೋಗಿ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಬಾರ್ಡ್ ಸಮುದಾಯ ರೋಗಿ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಷ್ - ಆರೋಗ್ಯ, ಐ.ಇ.ಸಿ & ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮುದಾಯ ತರಬೇತಿ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳ ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಕಟ್ಟಡ ರೋಗಿ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಫಾರ್ಮ್ / ಡಿಫಾರ್ಮ್ / ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ / ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುನಾನಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮುದಾಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ -ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತೃತ ಸಾಲ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಬಂಜಾರ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆ ಸಂಘ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್) ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ( ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್) ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಫೈ ಕರ್ಮಚಾರ್ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಫೈ ಕರ್ಮಚಾರ್ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಸಫೈ ಕರ್ಮಚಾರ್ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಪ.ಜಾತಿ / ಪ.ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ Atrocity ಫಲಾನುಭವಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಶಾಲಾ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ / ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ / ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಐಐಟಿ / ಐಐಎಂ / ಎನ್ಐಟಿ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತರ್ ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಮುದಾಯ ದೇವದಾಸಿಯರಿಗಾಗಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸರಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಧವಾ ಮರು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಮಹಿಳೆ ವಿಧವೆ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲೋನಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದು ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು / ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಭೂಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆ ರೈತರಿಗೆ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆ (ಪ್ರೇರಣಾ) ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಐರಾವತ ವೃತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉನ್ನತಿ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಲಿಡ್ಕರ್- ತರಬೇತಿ ವೃತ್ತಿ ಚರ್ಮದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಲಿಡ್ಕರ್ - ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ಚರ್ಮದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಲಿಡ್ಕರ್ - ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ಚರ್ಮದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಲಿಡ್ಕರ್-ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವೃತ್ತಿ ಚರ್ಮದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಭೋವಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಥಂಡಾಸ್ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ.ಪಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್) ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 275 (1)ರಡಿಯ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮುದಾಯ ಫಲಾನುಭವಿ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪಾವತಿ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಮುದಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅನುದಾನ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಿರಿಜನ ಪ್ರದೇಶ ಉಪಯೋಜನೆಗಳು ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಧನ ಸಹಾಯ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಪ.ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ) ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಮಾಕಟ್ಟು ನೆರವು ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪ.ಪಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್) ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಜೇನು ಕುರುಬ, ಕೊರಗ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮುದಾಯ ಕೊರಗ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅನುದಾನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆ http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಧನ ಸಹಾಯ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಪ.ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ (9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ) ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು http://tw.kar.nic.in/