ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶ
ಎಸ್‌ಸಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರಎಸ್‌ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ


2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ


ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1,21,05,69,573 6,10,95,297
ಪುರುಷ 62,31,21,843 3,09,66,65
ಮಹಿಳೆ 58,74,47,730 3,01,28,640
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 20,13,78,372 1,04,74,992
ಪುರುಷ 10,35,35,314 52,64,645
ಮಹಿಳೆ 9,78,43,058 52,10,447
ಸಾಕ್ಷರತೆ %
ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ 80.90% 82.47%
ಒಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ 64.6% 66.01%
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪುರುಷ 75.17% 74.02%
ಮಹಿಳೆ 54.46% 56.07%