ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶ4(1)(ಎ)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 2019-20 4(1)(ಎ) Click Here To Download
2 2020-21 4(1)(ಎ) Click Here To Download
3 2021-22 4(1)(ಎ) Click Here To Download
4 2022-23 4(1)(ಎ) Click Here To Download

4(1) (ಬಿ) 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 4(1)(ಬಿ) Click Here To Download