ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶಸುತ್ತೋಲೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಸುತ್ತೋಲೆ-ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ(ಸಕಇ 271 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27/09/2021) Click Here To Download
2 ಸುತ್ತೋಲೆ-ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ(ಸಕಇ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ01(OTH)/15/2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:01/12/2022) Click Here To Download