ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶ
ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಬಜೆಟ್


ಕ್ರ. ಸಂ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ವಿವರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 2023-24 SCSP / TSP Budget Details-2023-24 Click Here To Download
2 2022-23 SCSP / TSP Budget Details-2022-23 Click Here To Download
3 2021-22 SCSP / TSP Budget Details-2021-22 Click Here To Download
4 2020-21 SCSP / TSP Budget Details-2020-21 Click Here To Download
5 2019-20 SCSP / TSP Budget Details-2019-20 Click Here To Download
6 2018-19 SCSP / TSP Budget Details-2018-19 Click Here To Download
7 2017-18 SCSP / TSP Budget Details-2017-18 Click Here To Download
8 2016-17 SCSP / TSP Budget Details-2016-17 Click Here To Download
9 2015-16 SCSP / TSP Budget Details-2015-16 Click Here To Download
10 2014-15 SCSP / TSP Budget Details-2014-15 Click Here To Download