ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 2014-15 Click Here To Download
2 2015-16 Click Here To Download
3 2016-17 Click Here To Download
4 2017-18 Click Here To Download
5 2018-19 Click Here To Download
6 2019-20 Click Here To Download
7 2020-21 Click Here To Download
8 2021-22 Click Here To Download
9 2022-23 Click Here To Download