ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶ
ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು


ಕ್ರಮ ಸಂ. ವಿವರ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು --/--/---- Click Here To Download
2 ತಿದ್ದುಪಡಿ 03/02/2024 Click Here To Download