ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ & ನಡಾವಳಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ನಡಾವಳಿಗಳು-1 ನಡಾವಳಿಗಳು-2
1 2023-24 Click Here To Download Click Here To Download ----------
2 2022-23 Click Here To Download Click Here To Download ----------
3 2021-22 Click Here To Download Click Here To Download ----------
4 2020-21 Click Here To Download Click Here To Download ----------
5 2019-20 Click Here To Download Click Here To Download Click Here To Download
6 2018-19 Click Here To Download Click Here To Download ----------
7 2017-18 Click Here To Download Click Here To Download ----------
8 2016-17 Click Here To Download Click Here To Download ----------
9 2015-16 Click Here To Download Click Here To Download ----------
10 2014-15 Click Here To Download Click Here To Download Click Here To Download