ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶ

ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 2017ರ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Message Board
ಕ್ರ.ಸಂ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಹಂಚಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ %
1 2014-15 15894.66 12829.93 80.72
2 2015-16 16405.11 15912.88 97.00
3 2016-17 20040.29 18465.25 92.14
4 2017-18 27962.34 26203.64 93.71
5 2018-19 29694.48 27518.04 92.67
6 2019-20 27391.82 25851.10 94.38
7 2020-21 25945.90 24646.99 94.99
8 2021-22 27021.62 26018.33 96.29
9 2022-23 30263.77 29353.76 97.0
10 2023-24 35221.84 34245.77 97.23
11 2024-25 39121.47 ----.-- --.--
  • ವೆಚ್ಚ
  • ಹಂಚಿಕೆ
Scheme Guidelines Book
Top